Markdown Codeblock

Language Keywords Called JS file Remark
AppleScript applescript shBrushAppleScript.js /
ActionScript 3.0 actionscript3 , as3 shBrushAS3.js /
Shell bash , shell shBrushBash.js /
ColdFusion coldfusion , cf shBrushColdFusion.js /
C cpp , c shBrushCpp.js /
C# c# , c-sharp , csharp shBrushCSharp.js /
CSS css shBrushCss.js /
Delphi delphi , pascal , pas shBrushDelphi.js /
diff&patch diff patch shBrushDiff.js /
Erlang erl , erlang shBrushErlang.js /
Groovy groovy shBrushGroovy.js /
Java java shBrushJava.js /
JavaFX jfx , javafx shBrushJavaFX.js /
JavaScript js , jscript , javascript shBrushJScript.js /
JSON json / /
Perl perl , pl , Perl shBrushPerl.js /
PHP php shBrushPhp.js /
text text , plain shBrushPlain.js plain texts.
Python py , python shBrushPython.js /
Ruby ruby , rails , ror , rb shBrushRuby.js /
SASS&SCSS sass , scss shBrushSass.js /
Scala scala shBrushScala.js /
SQL sql shBrushSql.js /
Visual Basic vb , vbnet shBrushVb.js /
XML xml , xhtml , xslt , html shBrushXml.js /
Objective C objc , obj-c shBrushObjectiveC.js /
F# f# f-sharp , fsharp shBrushFSharp.js /
/ xpp , dynamics-xpp shBrushDynamics.js /
R r , s , splus shBrushR.js /
matlab matlab shBrushMatlab.js /
swift swift shBrushSwift.js /
GO go , golang shBrushGo.js /
0%